W firmie MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. została ustanowiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zawiera w sobie wymagane zobowiązania jakościowe, środowiskowe oraz te związane z bezpieczeństwem pracy.

Treść wyżej opisanej polityki jest następująca:

Najwyższe Kierownictwo firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. ustanowiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na standardach: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Polityka ta związana jest z szeroko rozumianymi usługami budowlanymi i zgodnie z obowiązującymi zasadami została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k.

Firma MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. mając na uwadze kontekst swojego działania, a także wewnętrzne/zewnętrzne uwarunkowania prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej deklaruje:

 • ciągłą analizę potrzeb swojego rozwoju, a co za tym idzie inwestycje finansowe w niezbędną infrastrukturę produkcyjną, środowiskową oraz tą związaną z bezpieczeństwem pracy;
 • rozwój i unowocześnianie usług oferowanych swoim klientom;
 • doskonalenie procesów mających wpływ na jakość produkcji, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • rozwój umiejętności i kwalifikacji personelu w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy;
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, za środowisko i za bezpieczeństwo pracy;
 • utrzymywania doświadczonego personelu na kluczowych dla firmy stanowiskach;
 • spełnianie wymagań jakościowych, środowiskowych i tych związanych z bezpieczeństwem pracy, stawianych przez klientów, kontrahentów oraz strony zainteresowane;
 • spełnianie zobowiązań, a także wymagań prawnych i technicznych w zakresie jakościowym, środowiskowym oraz bezpieczeństwa pracy;
 • systematyczną realizację postawionych sobie celów jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa pracy;

oraz zobowiązuje się do:

 • kompleksowej obsługi i spełniania wymagań swoich obecnych i przyszłych klientów;
 • zapewnienia terminowej realizacji usług oferowanych klientom;
 • spełniania obowiązkowych wymagań prawnych, administracyjnych i technicznych w zakresie jakościowym, środowiskowym i bezpieczeństwa pracy;
 • ochrony oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
 • zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą;
 • eliminowania zagrożeń i zmniejszania ryzyk wypadkowych;
 • konsultacji i uczestnictwa pracowników /przedstawicieli pracowników w tematyce bezpieczeństwa
  i higieny pracy;
 • postępowania zgodnego z niniejszą Polityką;
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu podniesienia jego efektywności;

Zarząd firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. wychodzi z założenia, że tylko zaangażowanie i współpraca wszystkich pracowników jest środkiem umożliwiającym uzyskanie:

 • wysokiej i pożądanej jakości współpracy z klientami;
 • statusu wykonawcy strategicznego u kluczowych klientów;
 • stabilnych  i długoterminowych  zamówień produkcyjnych;

Obowiązujące w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania procedury, dokumenty i instrukcje dają gwarancję zdolności firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. do spełnienia stawianych wymagań i do ciągłego doskonalenia skuteczności podejmowanych działań.

Świadomi odpowiedzialności za wykonywane działania zobowiązujemy wszystkich pracowników firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k. do:

 • przestrzegania założeń niniejszej Polityki;
 • postępowania zgodnego z tym określonym w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • osiągania zamierzonych celów jakości, środowiska oraz bhp;

Niniejsza polityka podlega ocenie/przeglądowi pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa, dn. 01.06.2021 r.

W imieniu Zarządu firmy MUNIAK Sp. z o.o. Sp. k.

Tomasz Muniak – prezes zarządu

Muniak

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2
01-470 Warszawa

tel. +48 22 403 91 88
fax. +48 22 403 96 58
mail: muniak@muniak.pl
www.muniak.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000318613
NIP: 522 291 14 66
REGON: 141699210

Polityka bezpieczeństwa
Polityka jakości